Kattenzorg als ANBI

 

Een organisatie die bij de Belastingdienst staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dient een aantal gegevens openbaar te maken op een internetsite. Vereniging Kattenzorg is zo’n organisatie, en daarom staan hieronder de bewuste gegevens.

Inschrijving en fiscaal nummer
Vereniging Kattenzorg is opgericht op 22 juli 1960, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer V 40409118. Kattenzorg is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Op 7 december 2007 heeft de fiscus bij beschikking nr. 6166 de vereniging aangemerkt als ANBI. RSIN van Kattenzorg: 0041 30 285.

De vereniging telt circa 4.000 leden van wie er 500 actief zijn als vrijwilliger.

Contactgegevens

 • Bezoekadres: Copernicusplein 11, 2561 VN Den Haag (geopend van 12.00 tot 16.00 uur, gesloten op vrijdag en zondag), telefoon 070-362 78 57
 • Postadres: Postbus 85686, 2561 VN Den Haag
 • Inlichtingentelefoon: 070-345 79 85 (bereikbaar op werkdagen van 14.00 tot 17.00 uur)
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Website: www.kattenzorg-denhaag.nl
 • Facebook: www.facebook.com/VerenigingKattenzorgDenHaag

Bestuur
Voorzitter: Gerard van de Weg
Vice-voorzitter: Hanne Boom
Penningmeester: Nora Zimmerman
Secretaris: Margo Labohm
Leden: Lenny Bouman, Nicole Harms, Olivier van der Kolk  

Beloningsbeleid
De activiteiten voor Vereniging Kattenzorg worden op vrijwillige basis verricht, dus zonder beloning. Dat geldt zowel voor het bestuur als voor de vrijwilligers die actief zijn voor een van de diensten.

Doelstelling
Doel van de vereniging is het welzijn van katten te bevorderen, in de ruimste zin van het woord. Dit doel wordt verwezenlijkt door:

 • Het geven van advies over: het houden en verzorgen van katten, geboortebeperking, ziekten en kwalen. Adviezen worden gegeven via: de inlichtingentelefoon, het informatiecentrum/de winkel, kraampjes, het secretariaat middels de website, de opvang en nazorg, en workshops over kattengedrag.
 • Verzorging van katten aan huis door vrijwilligers van de Vakantiedienst.
 • Het geven van een tegemoetkoming aan leden voor de kosten van castratie of sterilisatie van hun kat, middels een halfjaarlijkse actie.
 • Het verhuren van vangkooien en benches.
 • Het voorkomen dat de zwerfkattenpopulatie in Den Haag en omgeving zich uitbreidt, in samenwerking met de Dierenbescherming Zuidwest en de Dierenambulance Den Haag e.o.
 • Het opnemen en herplaatsen van katten. Dit gebeurt vanuit een erkend pension.
 • Het middels een Adoptieplan geven van permanente huisvesting aan oude(re), niet meer of moeilijk herplaatsbare katten.
 • Het geven van ad hoc financiële steun voor bijzondere medische kosten voor katten van minvermogende leden.

Het werkgebied van Vereniging Kattenzorg omvat de gemeenten Den Haag, Delfgauw, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Gelden
De gelden waarmee Kattenzorg haar activiteiten uitvoert, bestaan uit:

 • Contributies van leden die per kalenderjaar (2017) minimaal € 15 bijdragen op rekening NL66INGB0000420200. Dit bedrag geldt ongeacht de datum van aanmelding.
 • Giften van leden/sympathisanten op rekening NL49INGB0000025619.
 • Donaties aan het Adoptieplan van minimaal € 50 per kat per jaar op rekening  NL20INGB0000635398.
 • Donaties t.b.v. de halfjaarlijkse sterilisatieactie op rekening NL98INGB0000005240.
 • Bijdragen via het pension voor het herplaatsen en afstaan van katten.
 • Verkoop van katten(cadeau)artikelen in de winkel, de kraampjes en de webshop; verkoop van tweedehands artikelen in de winkel, alsmede verhuur van vangkooien en benches.
 • Inzameling via spaarbusjes bij dierenartsen en in de kraampjes.
 • Inzameling en verkoop van postzegels.
 • Nalatenschappen.
 • Advertenties in het verenigingsblad en op de website.
 • Afdrachten VriendenLoterij en acties door derden.
 • Opbrengsten uit effecten en spaartegoeden.
 • Eigen acties, zoals workshops.

De gelden worden ten behoeve van katten besteed aan:

 • De opvang en medische verzorging in een erkend pension.
 • Financiële tegemoetkoming aan leden voor medische kosten voor hun kat (Sociaal Fonds).
 • Financiële tegemoetkoming aan leden voor gedragstherapie voor hun kat.
 • Financiële tegemoetkoming aan leden die hun kat (ten) laten steriliseren/castreren (halfjaarlijkse actie)
 • Financiële steun aan de Dierenbescherming Zuidwest t.b.v. het zwerfkattenprogramma van de gemeente Den Haag.

De gelden worden beheerd door het bestuur, van wie alle leden tekeningsbevoegd zijn. Alleen de penningmeester is gemachtigd tot betaling. De ledenadministratie is uitbesteed aan een servicebureau. De Jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijk registeraccountant.

Werkplan
Het bestuur stelt elk jaar voor zichzelf een werkplan op voor het volgende jaar. Dit plan bevat zowel de activiteiten die tot de kerntaken van de vereniging behoren (zie ‘Doelstelling’ ) als specifieke acties en besluiten die voor het volgende jaar gaan gelden. Het Bestuur is gemachtigd beslissingen te nemen zonder ruggespraak; verantwoording aan de leden van de vereniging wordt afgelegd op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Verslaggeving
Elk jaar wordt door bestuur en coördinatoren/hoofden van dienst een verslag gemaakt van de activiteiten die op diverse terreinen zijn ontplooid. Dit Jaarverslag is beschikbaar voor de leden en kan worden opgevraagd bij het secretariaat. In het verslag staan onder meer rapportages over: het ledenaantal (2016: 4.149), de opvang (2016: 41 katten opgenomen en voor 34 katten een nieuw huis gevonden), de Nazorg (2016: 25 uitgeplaatste katten bezocht), het Adoptieplan (2016: 6 adoptiekatten en 76 adoptanten), Zwerfkat Den Haag (2016: 393 katten gevangen), de Vakantiedienst (2016: 2.290 aanvragen), de Inlichtingendienst, de sterilisatie-/castratieacties (2016: een tegemoetkoming voor 114 poezen en 47 katers), het informatiecentrum/de winkel, de kraampjes (2016: op 22 locaties), de website (2016: 261.358 hits) en de postzegelactie.

Gedurende het jaar worden leden op de hoogte gesteld van wijzigingen, nieuwe acties etc. via het verenigingsblad ‘Katten Katern’, dat naar de huisadressen wordt gezonden. Daarnaast worden nieuwtjes gepubliceerd op de website, alsmede in de digitale Nieuwsbrief (2016: 1.961 adressen) en op Facebook (1.039 likes).

Financiële verantwoording
Elk jaar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën van de vereniging. Dat gebeurt tijdens de Algemene Ledenvergadering, die in mei wordt gehouden. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden die de contributie voor het lopende kalenderjaar hebben voldaan. Zij hebben stemrecht en beslissen over zaken als bestuursbenoemingen en de begroting voor het lopende jaar. Zij kunnen het bestuur décharge verlenen over het gevoerde financiële beleid.

De leden worden via het verenigingsblad ‘Katten Katern’ uitgenodigd voor het bijwonen van de ALV. Zij kunnen vooraf de beschikking krijgen over: het Activiteitenverslag, het verslag van de ALV van het voorgaande jaar, de Balans en de rekening van Baten en Lasten. Tijdens de ALV worden uitgereikt: de controleverklaring van de accountant en de begroting voor het lopende jaar. 

Baten
Uit eigen fondsenwerving: € 137.688
Uit gezamenlijke acties: € 0
Uit acties van derden: € 1.850
Uit subsidies van overheden: € 0
Uit beleggingen: € 1.141
Overige: € 0
Totaal  € 140.679

Lasten
Besteding aan doelstelling: € 124.293
Kosten eigen fondsenwerving: € 16.247
Kosten gezamenlijke acties: € 0
Kosten acties van derden: € 0
Kosten verkrijging subsidies overheden: € 0
Kosten beleggingen: € 0
Kosten beheer en administratie: € 45.028
Totaal  € 185.568

Exploitatieresultaat: - € 44.889
Onvoorziene kosten en baten: € 0
Eindresultaat - € 44.889

Balans per 31 december 2016

Activa
Materiële vaste activa: € 140.260
Financiële vaste activa: € 0
Vlottende activa: € 209.655
Totaal  € 349.915

Passiva
Eigen vermogen: € 300.325
Voorzieningen: € 6.875
Kortlopende schulden: € 42.715
Totaal  € 349.915

 

Baten                                   
Uit eigen fondsenwerving: € 152.520                                                          
Uit gezamenlijke acties: € 0                                               
Uit acties van derden: € 4.404
Uit subsidies van overheden: € 0
Uit beleggingen: € 2.937
Overige: € 0
Totaal            € 159.861

Lasten
Besteding aan doelstelling: € 108.605
Kosten eigen fondsenwerving: € 12.349
Kosten gezamenlijke acties: € 0
Kosten acties van derden: € 0
Kosten verkrijging subsidies overheden: € 0
Kosten beleggingen: € 0
Kosten beheer en administratie: € 35.452
Totaal            € 156.406
Exploitatieresultaat: € 3.453
Incidentele en bijzondere baten en lasten: - € 5.000
Eindresultaat - € 1.547

Balans per 31 december 2015

Activa
Materiële vaste activa: € 155.073
Financiële vaste activa: € 50.000
Vlottende activa: € 186.293
Totaal            € 391.366

Passiva
Eigen vermogen: € 345.214
Voorzieningen: € 9.375
Kortlopende schulden: € 36.777
Totaal            € 391.366

Baten                                   
Uit eigen fondsenwerving: € 184.777                                                          
Uit gezamenlijke acties: € 0                                               
Uit acties van derden: € 1.306
Uit subsidies van overheden: € 0
Uit beleggingen: € 4.043
Overige: € 0
Totaal            € 190.126

Lasten
Besteding aan doelstelling: € 110.884
Kosten eigen fondsenwerving: € 20.159
Kosten gezamenlijke acties: € 0
Kosten acties van derden: € 0
Kosten verkrijging subsidies overheden: € 0
Kosten beleggingen: € 0
Kosten beheer en administratie: € 42.759
Totaal            € 173.802
Exploitatieresultaat: € 16.324
Incidentele en bijzondere baten en lasten: - € 9.918
Eindresultaat € 6.406

Balans per 31 december 2014

Activa
Materiële vaste activa: € 171.586
Financiële vaste activa: € 50.000
Vlottende activa: € 183.491
Totaal            € 405.077

Passiva
Eigen vermogen: € 346.761
Voorzieningen: € 11.875
Kortlopende schulden: € 46.441
Totaal            € 405.077

Baten                                   
Uit eigen fondsenwerving: € 144.206                                                          
Uit gezamenlijke acties: € 0                                               
Uit acties van derden: € 554
Uit subsidies van overheden: € 0
Uit beleggingen: € 5.002
Overige: € 0
Totaal            € 149.762

Lasten
Besteding aan doelstelling: € 135.706
Kosten eigen fondsenwerving: € 18.396
Kosten gezamenlijke acties: € 0
Kosten acties van derden: € 0
Kosten verkrijging subsidies overheden: € 0
Kosten beleggingen: € 58
Kosten beheer en administratie: € 50.193
Totaal            € 204.353
Exploitatieresultaat: - € 54.591
Incidentele en bijzondere baten en lasten: - € 153
Eindresultaat - € 54.744 

Balans per 31 december 2013

Activa
Materiële vaste activa: € 193.322
Financiële vaste activa: € 90.000
Vlottende activa: € 118.324
Totaal            € 401.646

Passiva
Eigen vermogen: € 340.355
Voorzieningen: € 14.375
Kortlopende schulden: € 46.916
Totaal            € 401.646

Baten                                   
Uit eigen fondsenwerving: € 141.481                                                          
Uit gezamenlijke acties: € 0                                               
Uit acties van derden: € 377
Uit subsidies van overheden: € 0
Uit beleggingen: € 7.461
Overige: € 0
Totaal            € 149.319

Lasten
Besteding aan doelstelling: € 118.276
Kosten eigen fondsenwerving: € 18.460
Kosten gezamenlijke acties: € 0
Kosten acties van derden: € 0
Kosten verkrijging subsidies overheden: € 0
Kosten beleggingen: - € 3.075
Kosten beheer en administratie: € 53.315
Totaal            € 186.976
Exploitatieresultaat: - € 37.657
Incidentele en bijzondere baten en lasten: - € 3.936
Eindresultaat - € 41.583 

Balans per 31 december 2012

Activa
Materiële vaste activa: € 205.547
Financiële vaste activa: € 130.000
Vlottende activa: € 136.588
Totaal            € 472.135

Passiva
Eigen vermogen: € 395.099
Voorzieningen: € 17.032
Kortlopende schulden: € 60.004
Totaal            € 472.135    

Den Haag, juni 2017

Kraampjes

 • za, 27 jan 2018, 09:30 - 16:30
  Intratuin, Monsterseweg 129, s-Gravenzande.

Postzegels sparen voor Vereniging Kattenzorg

De katten in Den Haag en omstreken zullen u zeer dankbaar zijn.

Lees meer...

Laatste Nieuws

Speel mee voor Kattenzorg!

 

Facebook

Vereniging Kattenzorg

Postbus 85686
2508 CJ Den Haag

telefoon 070 - 345 79 85
(tussen 14.00 en 17.00 uur op werkdagen)

Informatiecentrum/Winkel

Copernicusplein 11
2561 VN  Den Haag

070-3627857

Openingstijden:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 12.00 - 16.00 uur.

Bereikbaarheid: 
bus: 21 (halte Copernicusplein)
tram: 12 (halte Copernicusplein) 
Randstadrail: 3 (haltes Valkenbosplein of Fahrenheitstraat)

Informatiecentrum/Winkel

Copernicusplein 11, 2561 VN, Den Haag