Inschrijving en fiscaal nummer

Vereniging Kattenzorg is opgericht op 22 juli 1960, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer V 40409118. ANBI sinds 2008: 0041 30 285.

De vereniging telt een kleine 4.000 leden van wie er ruim 400 actief zijn als vrijwilliger.

Contactgegevens

 • Bezoekadres: Copernicusplein 11, 2561 VN Den Haag (geopend van 12.00 tot 16.00 uur, gesloten op vrijdag en zondag), telefoon 070-362 78 57
 • Postadres: Postbus 85686, 2508 CJ Den Haag
 • Inlichtingentelefoon: 070-345 79 85 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 14.00-17.00 uur)
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Website: www.kattenzorg-denhaag.nl
 • Facebook: www.facebook.com/verenigingkattenzorgdenhaag

Bestuur

Voorzitter: Gerard van de Weg
Vicevoorzitter: Hanne Boom
Penningmeester: Nora Zimmerman
Secretaris: Margo Labohm
Leden: Lenny Bouman, Olivier van der Kolk, Natasja Verbrugge

Beloningsbeleid

Vereniging Kattenzorg is een 100% vrijwilligersorganisatie; men ontvangt geen beloning.  

Doelstelling

Doel van de vereniging is het welzijn van katten te bevorderen. Dit doet men door:

 • Het geven van advies over: het houden en verzorgen van katten, geboortebeperking, ziekten en kwalen. Adviezen worden gegeven via de inlichtingentelefoon, het informatiecentrum/de winkel, stands en kraampjes, het secretariaat, de opvang en nazorg, lezingen en workshops over kattengedrag.
 • Verzorging van katten aan huis door vrijwilligers van de Vakantiedienst.
 • Het geven van een tegemoetkoming aan leden voor de kosten van castratie/sterilisatie en het chippen van hun kat, en het organiseren van speciale acties om het neutraliseren van katten te promoten.
 • Het verhuren van vangkooien en benches.
 • Het voorkomen dat de zwerfkattenpopulatie in de regio Haaglanden zich uitbreidt. Dit gebeurt door het geven van financiële steun aan de Dierenambulance Den Haag e.o.
 • Het zelf opnemen en herplaatsen van katten. Dit gebeurt vanuit een erkend pension waarin de vereniging over een aantal opvangplaatsen beschikt.
 • Het middels een Sponsorplan geven van permanente huisvesting aan oude(re), niet meer of moeilijk herplaatsbare katten.
 • Het geven van ad hoc financiële steun voor bijzondere medische kosten voor katten van leden die van een minimum moeten rondkomen.

Het werkgebied van de Vakantiedienst, de herplaatsing van katten en de nazorg omvat de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp (incl. Delfgauw), Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Gelden

De gelden waarmee Kattenzorg haar activiteiten uitvoert, bestaan uit:

 • Bijdragen van leden die per kalenderjaar (2021) minimaal 15 euro betalen. Dit bedrag geldt ongeacht de datum van aanmelding.
 • Giften van leden/sympathisanten.
 • Bijdragen aan het Sponsorplan van minimaal 50 euro per jaar.
 • Donaties aan het Sterilisatiefonds.
 • Bijdragen via het pension voor het herplaatsen en afstaan van katten.
 • Verkoop van kattenartikelen en gedoneerde 2de hands artikelen in de winkel, alsmede verhuur van vangkooien en benches.
 • Verkoop van kattenartikelen via internet (webshop) en in stands/kraampjes.
 • Inzameling via spaarbusjes bij dierenartsen en in stands.
 • Inzameling en verkoop van postzegels, munten, (buitenlandse) bankbiljetten en oude ansichtkaarten.
 • Nalatenschappen.
 • Advertenties in het verenigingsblad en op de website.
 • Afdrachten VriendenLoterij en web-boekenwinkel YouBeDo.
 • Opbrengsten uit effecten en spaartegoeden.
 • Incidentele acties, zoals workshops, lezingen en acties door derden.

De gelden worden ten behoeve van katten besteed aan:

 • De opvang en medische verzorging in een erkend pension.
 • Tegemoetkoming aan leden voor bijzondere medische kosten voor hun kat (Sociaal Fonds).
 • Tegemoetkoming aan leden voor gedragstherapie voor hun kat.
 • Tegemoetkoming aan leden die hun kat (ten) laten steriliseren/castreren en chippen.
 • Steun aan het zwerfkattenprogramma van de Dierenambulance Den Haag e.o.
 • Ad hoc steun van projecten.

De gelden worden beheerd door het bestuur, van wie alle leden tekenbevoegd zijn. Alleen de (vice)voorzitter en de penningmeester zijn gemachtigd tot betaling. De ledenadministratie is uitbesteed aan S.P.Abonneeservice in Alphen aan den Rijn, en voldoet aan privacywetgeving. De Jaarrekening wordt gecontroleerd door een drietal vrijwilligers (ABCommissie) en voorzien van een ‘Samenstellingsverklaring’ door een registeraccountant.

Werkplan

Het bestuur stelt voor zichzelf elk jaar een werkplan op. Dit plan bevat activiteiten die tot de kerntaken van de vereniging worden gerekend, alsmede acties die voor het betreffende jaar gelden. Het Bestuur is gemachtigd beslissingen te nemen zonder ruggespraak; verantwoording aan de leden wordt afgelegd op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

Verslaggeving

Elk jaar wordt door bestuur en coördinatoren/hoofden van dienst een verslag gemaakt van de activiteiten die op diverse terreinen zijn ontplooid. Dit jaarverslag is beschikbaar voor leden en kan worden opgevraagd bij het secretariaat. In het verslag staan onder meer rapportages over het ledenaantal (2019: 3.987), de opvang (2019: 38 katten opgenomen en voor 33 katten een nieuw huis gevonden), de Nazorg (2019: 20 uitgeplaatste katten bezocht), het Sponsorplan (2019: 7 katten en 82 sponsoren), de Vakantiedienst (2019: 2.2.054 aanvragen), de Inlichtingendienst, de Sterilisatie-/castratieactie (2019: 135 poezen en 77 katers aangemeld), het informatiecentrum/de winkel, de stands/kraampjes (2019: op 21 locaties), de website en de postzegelactie.

Gedurende het jaar worden leden op de hoogte gesteld van wijzigingen, nieuwe acties etc. via het verenigingsblad ‘Katten Katern’, dat naar de huisadressen wordt gezonden. Daarnaast worden nieuwtjes gepubliceerd op de website, alsmede in de digitale Nieuwsbrief (2019: 2.505 abonnees) en op Facebook (2019: 1.300 likes).

Financiële verantwoording

Elk jaar legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid en de financiën van de vereniging. Dat gebeurt tijdens de ALV. De leden hebben stemrecht en beslissen over zaken als bestuursbenoemingen en de begroting voor het lopende jaar. Zij verlenen het bestuur décharge over het gevoerde financiële beleid.

De leden worden via het verenigingsblad ‘Katten Katern’ uitgenodigd voor het bijwonen van de ALV. Zij kunnen de beschikking krijgen over: het jaarverslag, het verslag van de ALV in het voorgaande jaar, de jaarrekening (Balans en staat van Baten en Lasten). Tijdens de ALV worden uitgereikt: de Samenstellingverklaring door de accountant en de begroting voor het lopende jaar.

Toelichting bij de balans en de staat van baten en lasten

Balans - debetzijde
Bestaat voornamelijk uit het winkelpand aan het Copernicusplein en banktegoeden.

Balans - creditzijde
Bestaat voornamelijk uit het eigen vermogen en kortlopende schulden (voornamelijk vooruitontvangen ledenbijdragen).

Staat van baten en lasten - baten
Bestaan voornamelijk uit:

 1. baten uit eigen fondsenverwerving, zoals ledenbijdragen, donaties aan het Sterilisatiefonds en het Sponsorplan, giften. Incidenteel worden nalatenschappen ontvangen.
 2. overige baten, zoals ontvangsten Vriendenloterij en interest.

Staat van baten en lasten - lastenBestaan voornamelijk uit:

 1. bestedingen aan de doelstelling, zoals pension- en dierenartskosten, uitbetaalde bijdragen sterilisatieactie, bijdragen uit het Sociaal Fonds en de donatie aan het zwerfkattenprogramma.
 2. besteding aan eigen fondsenverwerving, zoals het verenigingsblad ‘Katten Katern’, onderhoud website/Facebookpagina en het organiseren van workshops.
 3. overige kosten, zoals ledenadministratie, boekhoudpakket, huisvesting en afschrijvingen.

Resultaat 2019: dankzij enkele nalatenschappen is sprake van een mooi positief saldo, dat aan de reserves is toegevoegd. Wegens Covid-19 heeft in 2020 geen ALV kunnen plaatsvinden maar zijn de leden via het Katten Katern in staat gesteld kennis te nemen van de cijfers over 2019. Over de cijfers zijn geen opmerkingen gemaakt, waardoor de Jaarrekening 2019 als definitief kan worden beschouwd. 

Baten
Uit eigen fondsenwerving: €184.164
Uit gezamenlijke acties: € 0
Uit acties van derden: €2.606
Uit subsidies van overheden: € 0
Uit beleggingen: € 98
Overige: € 0
Totaal  €186.868

Lasten
Besteding aan doelstelling: €111.066
Kosten eigen fondsenwerving: €17.637
Kosten gezamenlijke acties: € 0
Kosten acties van derden: € 0
Kosten verkrijging subsidies overheden: € 0
Kosten beleggingen: € 0
Kosten beheer en administratie: €22.719
Totaal  €151.422

Exploitatieresultaat:  €35.446
Onvoorziene kosten en baten: € 0
Eindresultaat  €35.446

Balans per 31 december 2019

Activa
Materiële vaste activa: €118.800
Financiële vaste activa: € 0
Vlottende activa: €535.793
Totaal  €654.593

Passiva
Eigen vermogen: € 613.210
Voorzieningen: € 4.000
Kortlopende schulden: € 37.383
Totaal  € 654.593

 

Baten
Uit eigen fondsenwerving: € 133.801
Uit gezamenlijke acties: € 0
Uit acties van derden: € 3.163
Uit subsidies van overheden: € 0
Uit beleggingen: € 228
Overige: € 0
Totaal  € 137.192

Lasten
Besteding aan doelstelling: € 94.841
Kosten eigen fondsenwerving: € 18.174
Kosten gezamenlijke acties: € 0
Kosten acties van derden: € 0
Kosten verkrijging subsidies overheden: € 0
Kosten beleggingen: € 0
Kosten beheer en administratie: € 21.516
Totaal  € 134.531

Exploitatieresultaat:  € 2,661
Onvoorziene kosten en baten: € 1.226
Eindresultaat  € 2.661

Balans per 31 december 2018

Activa
Materiële vaste activa: € 123.975
Financiële vaste activa: € 0
Vlottende activa: € 495.725
Totaal  € 619.700

Passiva
Eigen vermogen: € 577.764
Voorzieningen: € 3.875
Kortlopende schulden: € 38.060
Totaal  € 619.700

 

Baten
Uit eigen fondsenwerving: € 418.477
Uit gezamenlijke acties: € 0
Uit acties van derden: € 1.968
Uit subsidies van overheden: € 0
Uit beleggingen: € 254
Overige: € 0
Totaal  € 420.699

Lasten
Besteding aan doelstelling: € 103.779
Kosten eigen fondsenwerving: € 14.275
Kosten gezamenlijke acties: € 0
Kosten acties van derden: € 0
Kosten verkrijging subsidies overheden: € 0
Kosten beleggingen: € 0
Kosten beheer en administratie: € 29.091
Totaal  € 147.145

Exploitatieresultaat:  € 420.699
Onvoorziene kosten en baten: € 1.226
Eindresultaat  € 274.780

Balans per 31 december 2017

Activa
Materiële vaste activa: € 129.775
Financiële vaste activa: € 0
Vlottende activa: € 493.496
Totaal  € 623.271

Passiva
Eigen vermogen: € 575.105
Voorzieningen: € 4.375
Kortlopende schulden: € 43.791
Totaal  € 623.271

 

Baten
Uit eigen fondsenwerving: € 137.688
Uit gezamenlijke acties: € 0
Uit acties van derden: € 1.850
Uit subsidies van overheden: € 0
Uit beleggingen: € 1.141
Overige: € 0
Totaal  € 140.679

Lasten
Besteding aan doelstelling: € 124.293
Kosten eigen fondsenwerving: € 16.247
Kosten gezamenlijke acties: € 0
Kosten acties van derden: € 0
Kosten verkrijging subsidies overheden: € 0
Kosten beleggingen: € 0
Kosten beheer en administratie: € 45.028
Totaal  € 185.568

Exploitatieresultaat: - € 44.889
Onvoorziene kosten en baten: € 0
Eindresultaat - € 44.889

Balans per 31 december 2016

Activa
Materiële vaste activa: € 140.260
Financiële vaste activa: € 0
Vlottende activa: € 209.655
Totaal  € 349.915

Passiva
Eigen vermogen: € 300.325
Voorzieningen: € 6.875
Kortlopende schulden: € 42.715
Totaal  € 349.915

 

Baten
Uit eigen fondsenwerving: € 152.520
Uit gezamenlijke acties: € 0
Uit acties van derden: € 4.404
Uit subsidies van overheden: € 0
Uit beleggingen: € 2.937
Overige: € 0
Totaal € 159.861

Lasten
Besteding aan doelstelling: € 108.605
Kosten eigen fondsenwerving: € 12.349
Kosten gezamenlijke acties: € 0
Kosten acties van derden: € 0
Kosten verkrijging subsidies overheden: € 0
Kosten beleggingen: € 0
Kosten beheer en administratie: € 35.452
Totaal € 156.406
Exploitatieresultaat: € 3.453
Incidentele en bijzondere baten en lasten: - € 5.000
Eindresultaat - € 1.547

Balans per 31 december 2015

Activa
Materiële vaste activa: € 155.073
Financiële vaste activa: € 50.000
Vlottende activa: € 186.293
Totaal € 391.366

Passiva
Eigen vermogen: € 345.214
Voorzieningen: € 9.375
Kortlopende schulden: € 36.777
Totaal € 391.366

Den Haag, juni 2021

Postzegels sparen voor Vereniging Kattenzorg

De katten in Den Haag en omstreken zullen u zeer dankbaar zijn.

Lees meer...

Vereniging Kattenzorg

Postbus 85686
2508 CJ Den Haag

telefoon 070 - 345 79 85
(tussen 14.00 en 17.00 uur op werkdagen)

Informatiecentrum/Winkel

Copernicusplein 11
2561 VN  Den Haag

070-3627857

Zie voor de actuele openingstijden van de winkel de homepage.

Bereikbaarheid: 
bus: 21 (halte Copernicusplein)
tram: 12 (halte Copernicusplein) 
Randstadrail: 3 (haltes Valkenbosplein of Fahrenheitstraat)

 

Informatiecentrum/Winkel

Copernicusplein 11, 2561 VN, Den Haag